கீதை காட்டும் பாதை!

பதிவு செய்த நாள் : 24 மார்ச் 2020

ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாத்மவிபூதய:!

ப்ராதாந்யத: குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே!!

அஹமாத்மா குடாகேஸ ஸர்வபூதாஸ யஸ்தித!

அஹமாதிஸ்ச மத்யம் பூதாநாமந்த ஏவ ச!!

பொருள்: பாண்டவர்களில் சிறந்த அர்ஜுனனே! என்னுடைய பெருமைகள் தெய்வீகமானவை. அவற்றில் முக்கியமானதை உனக்குச் சொல்கிறேன். ஏனெனில் அதற்கு எல்லையே இல்லை. எல்லா உயிர்களின் உள்ளத்திலும், ஆன்மாவிலும் இருப்பவன் நானே. மேலும், உயிர்களுக்கெல்லாம் முதலாகவும், முடிவாகவும், நடுவாகவும் இருப்பவனும் நானே.