பிசினஸ் : தொழில் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய சூட்சமங்கள்!

பதிவு செய்த நாள் : 09 ஜனவரி 2020

தொழில் புரி­யோ­ருக்கு சில முக்­கிய வணி­கக் குறிப்­பு­களை அவர்­கள் கவ­னத்­தில் கொள்­ள­வேண்­டும். அவை

அவுட்­சோர்­சிங்

உங்­கள் நிறு­வ­னத்­தில் உள்ள அதிக முக்­கி­யத்­து­வம் இல்­லாத பணி­களை வெளி ஏஜன்­சி­க­ளின் மூலம் செய்­து­கொள்­வது (அவுட்­சோர்­சிங்) பற்றி சிந்­தி­யுங்­கள்.  பல்­வேறு நிறு­வ­னங்­கள் தங்­க­ளு­டைய சம்­ப­ளம், கணக்கு வழக்­கு­கள், பாது­காப்பு ஏற்­பா­டு­கள், ஹவுஸ் கீப்­பிங, கணி­னி­கள் பரா­ம­ரிப்பு போன்ற பணி­களை அவுட்­சோர்­சிங் முறை­யில் நிறை­வேற்­றிக் கொள்­வ­தன் மூலம், தங்­க­ளு­டைய முழு கவ­னத்­தை­யும், சக்­தி­யை­யும் அவர்­க­ளு­டைய முக்­கிய பணி­க­ளின் மீது செலுத்தி வரு­கின்­றன.

தலை­மைப் பண்பை அடைய வழி­கோல்

பல­த­ரப்­பட்ட ஆய்­வு­களை மேற்­கொண்டு, தொழில்­துறை அமைப்­பு­கள், சங்க பிர­தி­நி­தி­க­ளுக்கு முன்­வை­யுங்­கள் (பிரெ­செண்­டெ­ஷன்). நீங்­கள் எந்தத் துறை­யில் வல்­லு­னரோ அந்­தத் துறை­யைப் பற்­றி­யும், அதன் எதிர்­கா­லம் பற்­றி­யும் ஆய்­வுக் கட்­டு­ரை­களை வெளி­யி­ட­லாம்.  இந்த முயற்­சி­க­ளுக்கு இடை­விடா கடின உழைப்பு மற்­றும் விடா­மு­யற்சி ஆகி­யவை தேவைப்­ப­டும். மிக­வும் கவ­ன­மாக தேர்ந்­தெ­டுத்­தத் தலைப்­பு­கள், அதன் மேல் நீங்­கள் செய்த ஆய்­வு­கள் ஆகி­யவை உங்­க­ளைப்­பற்றி, உங்­கள் ஆழ்ந்த அறி­வைப் பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்­ரா­யத்தை பார்­வை­யா­ளர்­கள் மத்­தி­யில் உரு­வாக்­கிக் கொடுக்­கும்.

தொழிற் முறை நட்­புக்­களை மேம்­ப­டுத்­து­தல்

உங்­க­ளின் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளு­டன் சுமுக உற­வு­களை உரு­வாக்கி அவர்­க­ளின் தேவை­களை அறிந்து நிறை­வேற்­று­வ­தன் மூலம் உங்­க­ளின் சேவை­க­ளின் மீது ஒரு நல்ல அபிப்­ரா­யம் மற்­றும்  நம்­ப­கத்­தன்­மையை ஏற்­ப­டுத்­துங்­கள். உங்­க­ளின் சேவை அல்­லது உங்­க­ளின் விற்­ப­னைப் பொருள் மட்­டு­மல்­லாது அவர்­க­ளின் மற்ற தேவை­க­ளை­யும் அறிந்து அவை அனைத்­தை­யும் ஒரே இடத்­தி­லி­ருந்து அவர்­கள் பெற்­றுக்­கொள்­ளக் கூடிய வசதி வாய்ப்­பு­களை ஏற்­ப­டுத்­திக் கொடுங்­கள். இது அவர்­க­ளின் மத்­தி­யில் உங்­க­ளுக்கு நன்­ம­திப்பை ஏற்­ப­டுத்­திக் கொடுப்­ப­து­டன் உங்­க­ளின் நீண்ட கால தொழில் உற­வுக்கு கைக்­கொ­டுக்­கும்.

பணப்­பு­ழக்­கத்தை அதி­க­ரிக்க ஒரு வழி தொழி­லா­ளர் பயிற்­சி­கள்

உங்­கள் நிறு­வ­னத்­தில் பணி­யாற்­றும் தொழி­லா­ளர் மற்­றும் ஊழி­யர்­க­ளுக்­குத் தகுந்த பயிற்­சி­களை ஆண்டு தோறும் வழங்­கு­வ­தன் மூலம், அவர்­க­ளின் உற்­பத்­தித் திறனை மேம்­ப­டுத்­து­வ­து­டன், சந்­தை­யில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருக்­கும் பல்­வேறு புதிய தொழில் நுட்­பங்­களை அவர்­கள் கற்­றுக்­கொண்டு அவற்றை நம் நிறு­வ­னத்­தின் வளர்ச்­சிக்­காக பயன்­ப­டுத்த முடி­யும் என்­பதை கவ­னத்­தில் கொள்­ளுங்­கள்.

பத்­தி­ரிகை பிர­சு­ரங்­கள்

உங்­கள் பகு­தி­யில் பிர­சு­ர­மா­கும் தினப் பத்­தி­ரி­கை­கள், வாரப் பத்­தி­ரி­கை­கள் மற்­றும் தொழிற்­சங்க வெளி­யீ­டு­கள் ஆகி­ய­வற்­றில் ஏதா­வது கட்­டு­ரை­களை தொடர்ந்து எழுத முயற்சி செய்­யுங்­கள். அவ்­வாறு பிர­சு­ரம் செய்­யப்­பட கட்­டு­ரை­கள் மற்­றும் குறிப்­பு­கள் வாச­கர்­கள், பொது­மக்­கள் மத்­தி­யில் உங்­க­ளுக்­கென ஒரு நன்­ம­திப்­பைப் பெற்­றுத் தரும். அது உங்­கள் நிறு­வன வளர்ச்­சிக்கு பெரி­தும் உத­வும்.

நுகர்­வோர் கருத்­துக்­கள்

உங்­கள் சேவை­களை பயன்­ப­டுத்­தும் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளி­டம்  உங்­க­ளின் உற்­பத்­திப் பொருட்­கள் மற்­றும் சேவை­க­ளின் மீதான கருத்­துக்­கள் மற்­றும் அனு­ப­வங்­க­ளைக் கேட்டு பதிவு செய்­வதை ஒரு வழக்­க­மா­கக் கொண்­டி­ருங்­கள். அவ்­வாறு பெறப்­பட்ட கருத்­துக்­களை ஆராய்ந்து தேவைப்­ப­டும் மாற்­றங்­களை / முன்­னேற்­றங்­களை உங்­க­ளின் சேவை­க­ளி­லும் உற்­பத்­திப் பொருட்­க­ளி­லும் கொண்டு வாருங்­கள்.

நுகர்­வோர் பிரி­வு­க­ளுக்­கேற்ற விற்­ப­னைத் திட்­டம்

சற்றே கடி­ன­மா­னா­லும், ஒவ்­வொரு முக்­கிய சந்­தைப் பிரி­வை­யும் அடை­யா­ளம் கண்டு அவை­க­ளுக்­கென தனித்­த­னி­யாக விற்­ப­னைத் திட்­டங்­களை தயார் செய்­துக் கொள்­ளுங்­கள். இத்­திட்­டங்­கள் உங்­கள் இலக்­கில் உள்ள நுகர்­வோர்­களை சரி­யாக அடை­யா­ளம் காண, அவர்­க­ளின் பல தரப்­பட்ட எதிர்­பார்ப்­பு­களை தக்க சந்­தர்ப்­பத்­தில் நிறை­வேற்ற தேவைப்­ப­டும் ஒரு பதி­வாக உங்­கள் விற்­ப­னைப் பிர­தி­நி­தி­க­ளுக்கு பயன்­ப­டும். சரி­யான திட்­ட­மிட்ட வழி­காட்­டு­தல்­கள் விற்­ப­னைப் பிர­தி­நி­தி­க­ளுக்கு வழங்­கப்­ப­டாத கார­ணத்­தால், பல நிறு­வ­னங்­கள் தாங்­கள் உண்­மை­யில் பெற்­றி­ருக்க வேண்­டிய விற்­ப­னை­யின் பெரும்­ப­கு­தியை இழந்­து­வி­டு­கின்­றன.  சில சம­யம், இந்­நி­று­வ­னங்­கள் இது சம்­மந்­த­மான முடி­வு­களை விற்­ப­னைப் பிர­தி­நி­தி­க­ளின் கையி­லேயே விட்டு விடு­வ­தா­லும் பெறும் இழப்பை நிறு­வ­னங்­கள் சந்­திக்க வேண்டி வர­லாம்.

காலத்­திற்­கேற்ற மாற்­றத்தை கொண்­டு­வா­ருங்­கள்

மாறி­வ­ரும் சூழ­லுக்­கேற்­ற­வாறு உங்­கள் வியா­பா­ரத்­தில் என்ன புது­மை­களை புகுத்­த­லாம், மாற்­றங்­களை கொண்டு வர­லாம் என்ற சிந்­த­னையை மறந்து விட வேண்­டாம். உங்­க­ளு­டைய வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளின் அனு­ப­வங்­க­ளில் எந்த அள­வுக்கு முன்­னேற்­றங்­க­ளைக் கொண்டு வர­லாம் என்­ப­தற்கு, உங்­களை சுற்­றி­யுள்ள கார­ணி­கள் மட்­டு­மல்­லாது, உல­கெங்­கும் நடை­பெ­றும் மாற்­றங்­களை கவ­னித்து அதில் நமக்கு தேவைப்­ப­டும் விஷ­யங்­களை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­த­லாமே?  மாற்­றம் ஒன்றே மாற்­றம் இல்­லா­தது என்­பதை கவ­னத்­தில் கொள்­ளுங்­கள்.

மாற்­றத்­தின் பரி­ணா­மம்

என்­னென்ன மாற்­றங்­கள் நம்மை சுற்றி நிகழ்­கின்­றன என்­ப­தில் மட்­டும் கவ­னம் செலுத்­தா­மல், வெளிச்­சந்­தை­யில் என்­னென்ன மாற்­றங்­கள் எதிர்­கா­லத்­தில் ஏற்­பட வாய்ப்­பு­கள் உள்­ளன என்­பதை புரிந்­துக் கொள்ள முய­லுங்­கள். அந்த மாற்­றங்­க­ளி­னால் ஏற்­ப­டும் அதிர்­வு­களை எதிர்­கொள்ள, சமா­ளிக்க தேவைப்­ப­டும் முயற்­சி­களை மேற்­கொண்டு, அதன் மூலம் கிடைக்­கக் கூடிய நன்­மை­களை முழு வீச்­சில் அடைய முய­லுங்­கள். அவ்­வப்­போது மாற்­றங்­கள் நிகழ்­கின்­ற­னவோ அந்த சம­யங்­கள் உங்­க­ளின் பழைய, நன்­க­றிந்த பழக்க வழக்­கங்­களை உடைத்­தெ­றிந்து புதிய யுக்­தி­களை புகுத்த கிடைத்த சந்­தர்ப்­ப­மா­கக் கருதி முன்­னே­றுங்­கள்.

வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளின் செறிவு

உங்­க­ளு­டைய தொழில் ஒரு சில பெரு நிறு­வ­னங்­களை மட்­டுமே சார்ந்­தி­ருக்­கி­றதா? ஏனெ­னில் உங்­கள் நிறு­வ­னத்­தின் வளர்ச்சி அந்த ஒரு சில வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளின் தொழில் வளர்ச்­சியை ஒட்­டியே அமை­யும். மேலும், வளர்ச்­சி­ய­டைந்த பெரு நிறு­வ­னங்­கள் தங்­க­ளு­டன் வியா­பா­ரம் செய்­யும் சிறு நிறு­வ­னங்­க­ளி­டம் பொருட்­களை மிக­வும் குறைந்த விலை­யி­லேயே வாங்க முன்­வ­ரு­வ­தால், பெரிய லாபங்­களை நீங்­கள் அவர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து எதிர்­பார்க்க முடி­யாது.  எனவே, அதிக அள­வி­லான சிறு மற்­றும் குறு வாடிக்­கை­யா­ளர்­களை கொண்­டி­ருப்­பது உங்­கள் தொழில் வளர்ச்­சிக்கு பெரிய அள­வில் உதவி செய்­யும்.

இணை­ய­த­ளத்­தின் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி

இன்­றைய காலக்­கட்­டத்­தில் பெரும் அள­வி­லான மொத்த மற்­றும் சில்­லறை வியா­பா­ரங்­கள் இணைய தளத்­தின் மூலம் நடை­பெற்று வரு­வ­தி­னால், உங்­கள் நிறு­வ­னத்­திற்­கென்று ஒரு இணை­ய­த­ளத்தை நிறு­வு­வது அவ­சி­யம். இதன் மூலம் பொருட்­கள் மற்­றும் சேவை­களை விற்­பனை செய்­வது மட்­டு­மல்­லா­மல், வியா­பா­ரம் குறித்த விசா­ர­ணை­க­ளை­யும் மேற்­கொள்­ள­லாம். இந்த இணைய தளத்தை ஸ்மார்ட் போன்­கள் மற்­றும் டேப்­லட்­க­ளின் மூல­மாக இயக்க எது­வாக அமைக்க வேண்­டும். வரும் காலங்­க­ளில் டெஸ்க் டாப் கணி­னி­களை உப­யோ­கிக்­கக்­கூ­டிய  வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் பெரு­ம­ள­வில் குறை­யும் வாய்ப்­பு­கள் இருப்­ப­தாக ஆய்­வு­கள் கண்­ட­றிந்து இருப்­ப­தால், ஸ்மார்ட் போன்­கள் மற்­றும் டேப்­லட்­கள் மூலம் உங்­கள் இணை­யத்தை இயக்க எது­வாக அமைக்க வேண்­டும்.

உங்­க­ளின் நோக்­கம் மற்­றும் தொலை­நோக்கு திட்­டங்­கள்

உங்­கள் நிறு­வ­னத்­திற்­கான குறிக்­கோள் மற்­றும் தொலை­நோக்கு திட்­டங்­களை தீட்டி இருக்­கி­றீர்­களா ? இந்த திட்­டங்­கள் உங்­க­ளின் நிறு­வ­னத்­தின் குறிக்­கோள்­களை அடை­யக்­கூ­டி­ய­தாக இருக்­கி­றதா? உங்­கள் உற்­பத்­திப் பொருட்­கள் அல்­லது சேவை­கள் தங்­க­ளின் சொந்த வளர்ச்­சியை மட்­டுமே குறி­யாக கொள்­ளா­மல், சமூக மேம்­பாட்­டை­யும் நோக்­க­மாக கொண்­டி­ருக்­கி­றதா? மேம்­பாட்­டுக்­கும் எந்த வகை­யி­லா­வது உத­வும் வகை­யில் திட்­ட­மி­டப்­ப­டு­வது உங்­கள் வளர்ச்­சிக்கு உத­வி­யாக இருக்­கும்.

போட்­டி­யா­ளர்­கள் மீது கவ­னம்

உங்­கள் போட்­டி­யா­ளர்­க­ளின் நட­வ­டிக்­கை­களை தொடர்ந்து கண்­கா­ணித்து வரு­கி­றீர்­களா ?  ஏதா­வது புதிய பொருட்­கள் அல்­லது சேவை­கள் அவர்­க­ளால் அறி­மு­கப் படுத்­தப்­ப­டு­கின்­ற­னவா ? வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் தங்­கள் தயா­ரிப்­பு­களை வாங்க தூண்­டும் வகை­யில் புதிய விளம்­ப­ரங்­களை கையா­ளு­கி­றார்­களா என்­பதை அவர்­க­ளின் நட­வ­டிக்­கை­களை தொடர்ந்து கவ­னிப்­ப­தன் மூல­மும், அவர்­க­ளு­டைய இணை­ய­த­ளத்தை தொடர்ந்து கண்­கா­ணிப்­ப­தன் மூல­மும் அறிந்து அதற்­கேற்­றாற் போல் நாம் திட்­ட­மி­ட­லாம்.

வரு­டாந்­திர விரு­து­களை அறி­மு­கம் செய்­தல்

உங்­கள் உற்­பத்­திப் பொருள் மற்­றும் சேவை­க­ளுக்கு ஏற்­றாற்­போல் வரு­டாந்­திர விரு­து­கள் அல்­லது நிகழ்ச்­சி­க­ளுக்கு ஏற்­பாடு செய்­வ­தன் மூலம் பத்­தி­ரி­கை­கள் மற்­றும் ஊட­கங்­க­ளின் கவ­னத்தை நம் மீது திருப்ப முடி­யும். இது உங்­கள் நிறு­வ­னத்­தின் பெயரை, பொருட்­கள் மற்­றும் சேவை­களை  மக்­கள் மன­தில் பதிய வைக்க உத­வும்.

தக­வல் தொழில்­நுட்­பம்

உங்­கள் தொழி­லில் உள்ள பல்­வேறு நட­வ­டிக்­கை­கள் / பணிச்­சுமை /  செயல்­பா­டு­களை தக­வல் தொழில் நுட்­பத்தை பயன்­ப­டுத்­து­வ­தன் மூலம் எந்த வகை­யில் குறைக்க முடி­யும் என்­பதை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்­யுங்­கள். இதன் மூலம் கால மற்­றும் பொருள் விர­யங்­களை தவிர்த்து, குறைந்த செல­வில் உற்­பத்தி செய்து வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு நம் பொருட்­களை சிறந்த விலை­யில் அளிக்க முடி­யும்.

தர­நிலை அள­வீடு

உங்­கள் உற்­பத்­திப் பொருட்­கள் மற்­றும் சேவை­கள் / உற்­பத்தி செயல்­மு­றை­கள் / வாடிக்­கை­யா­ளர் அனு­ப­வங்­கள் போன்ற பல்­வேறு நட­வ­டிக்­கை­களை உங்­கள் போட்­டி­யா­ளர்­க­ளின் நட­வ­டிக்­கை­க­ளோடு  தர­நிலை அள­வீடு செய்து, எந்த வகை­யில் சிறந்த சேவை­களை நாம் வழங்க முடி­யும் என்­பதை கவ­னத்­தில் கொள்­ளுங்­கள்.